Lid worden

De Vereniging PCBO Dantumadeel beheert zeven scholen t.w.

Damwâld: De Bron en De Fontein; Broeksterwâld: De Wel; Rinsumageast: De Tarissing; De Westereen: De Boustien; Feanwâlden: De Frissel; Wâlterswâld: De Wynroas

Het personeel op deze scholen is in dienst van de vereniging. De vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers die lid zijn van de vereniging. Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf personen. Omdat al dit bestuurswerk te veel tijd van vrijwilligers zou vragen, heeft het bestuur een algemeen directeur aangesteld die een aantal taken gedelegeerd heeft gekregen. Het bestuur functioneert meer "op afstand"( toezichthoudend)  maar blijft wel eindverantwoordelijk naar de ledenvergadering toe.

Net als elke vereniging, heeft PCBO Dantumadeel ook leden. Eind 2012 waren dit bijna duizend. Iedereen die belangstelling hiervoor heeft kan zich aanmelden als aspirant-lid bij het bestuur. Het lidmaatschap staat open voor ouders met kinderen op onze scholen, maar ook voor mensen die geen kinderen meer op school hebben. Het personeel dat in dienst is van de vereniging mag ook lid zijn van PCBO Dantumadeel. De jaarlijkse contributie bedraagt € 10.
Minimaal één keer per jaar wordt er een ledenbijeenkomst gehouden. In die bijeenkomst legt het bestuur verantwoording af over zijn beleid.

Op de laatste bijeenkomst werd duidelijk dat niet alle ouders wisten dat ze lid konden worden van de vereniging of dat ze niet weten of ze wel lid zijn van de vereniging. Een enkeling denkt dat ze automatisch lid zijn geworden wanneer ze kinderen op school hebben, maar dat is niet zo. Wie lid wil worden moet zich aanmelden. Het bestuur wil graag dat zoveel mogelijk ouders lid zijn van de vereniging. Wij roepen dan ook op om lid te worden! Wie er aan twijfelt of hij/zij al lid is, kan contact opnemen met het bestuurssecretariaat. Het kantoor  is gevestigd in Dokkum (0519-221702); emailadres: info@pcbodantumadeel.nl. Elders op deze site is meer informatie te vinden over de aanmelding.

Bezoekadres:

Altenastreek 66
9101 BA Dokkum

Postadres:
Postbus 203
9100 AE Dokkum

Telefoon:
0519 - 221702

Openingstijden
kantoor:

Maandag:
08:00-14:00 uur

Dinsdag:
08:00-14:00 uur

Donderdag:
08:00-14:00 uur