Passend Onderwijs

Passend Onderwijs maakt het straks voor elke leerling mogelijk om optimaal gebruik te maken van onderwijsvoorzieningen en ondersteuning. Doel van passend onderwijs is dat er geen kind meer ‘tussen wal en schip’ terecht komt. Gewone scholen en scholen voor speciaal onderwijs werken straks in nieuw samengestelde samenwerkingsverbanden. Onze provincie kent één samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Een deel van het budget voor zorgleerlingen gaat in het vervolg rechtstreeks naar de schoolbesturen. Hierdoor kunnen de samenwerkingsverbanden meer maatwerk bieden aan alle leerlingen want scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspraken maken wie welke kinderen het beste onderwijs kan geven.
Vanaf 1 augustus 2014 heeft iedere school  in het kader van passend onderwijs een schoolondersteuningsprofiel. Een schoolondersteuningsprofiel geeft uiting aan de zorgplicht, die elk schoolbestuur heeft. Hierin staat aangegeven welk aanbod een school aan onderwijsbegeleiding en ondersteuning aan leerlingen kan aanbieden, maar ook eventuele grenzen worden zo goed mogelijk verwoord. Ook schetst een school het professionaliserings- en ontwikkelingsperspectief voor de school en de medewerkers. De concrete invulling van het zorgbeleid van de vereniging en het zorgbeleid van onze school staat in beleidsplannen vermeld. U kunt deze opvragen bij de directie van onze scholen.

U kunt hier de informatiegids voor ouders downloaden. Deze gids is een uitgave van het Steunpunt Passend Onderwijs.
++ informatiegids_passend_onderwijs_2014_vs2.pdf ++

Bezoekadres:

Altenastreek 66
9101 BA Dokkum

Postadres:
Postbus 203
9100 AE Dokkum

Telefoon:
0519 - 221702

Openingstijden
kantoor:

Maandag:
08:00-14:00 uur

Dinsdag:
08:00-14:00 uur

Donderdag:
08:00-14:00 uur