De Vereniging PCBO Dantumadeel

De Vereniging PCBO Dantumadiel

Ontstaan en doel

De Vereniging PCBO Dantumadiel is ontstaan op 1 augustus 1998 uit een fusie van vijf afzonderlijke verenigingen (schoolbesturen) van Dantumadiel. Deze fusie had als doel de instandhouding en spreiding van het Christelijk basisonderwijs in de gemeente Dantumadiel. In 2004 is PCBO Broeksterwâld toegetreden. In totaal heeft de vereniging de zorg over een zevental scholen in Damwâld, Feanwâlden, Broeksterwâld, De Westereen, Rinsumageast en Wâlterswâld.

Grondslag

Onze vereniging heeft een Protestants Christelijke signatuur. Dat blijkt uit het feit dat er Christelijke Basisscholen in stand worden gehouden. De grondslag staat ook, op een heel formele manier, in de statuten geformuleerd:

De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord en wil handelen vanuit het evangelie van Jezus Christus, waarin de mens wordt opgeroepen tot dienst aan God en aan de medemens.

Allen die bij de vereniging betrokken zijn, beloven hun werk te zullen verrichten in verbondenheid met het belijden, zoals dat eertijds tot uitdrukking is gebracht in de drie algemene belijdenisgeschriften en de Drie Formulieren van Eenheid

Ledenvergadering en bestuur

De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. In principe vergaderen de leden één keer per jaar. De ledenvergadering kiest het bestuur, bestaande uit ten minste vijf leden. Het bestuur heeft de algemeen directeur in veel zaken gemandateerd en bestuurt de vereniging ‘op hoofdlijnen’.

Waarom lid worden?

Als u lid wordt laat u uw verbondenheid met het Christelijk onderwijs in de gemeente zien en zorgt u ervoor dat het bestuur kan rekenen op een achterban van ouders en leden uit alle dorpen van de vereniging. U ondersteunt het doel van de vereniging en u onderschrijft de grondslag, zoals beiden hiervoor omschreven. U kunt als lid tijdens de ledenvergadering meepraten over aangelegenheden van de vereniging. Het lidmaat­schaps­geld (€ 10,00 per jaar) wordt besteed aan het afscheidscadeau dat de leerlingen krijgen als ze de school verlaten. Het lidmaatschap is persoonlijk (ouders/echtparen kunnen dus beiden lid worden).

Word lid door bijgaand formulier in te vullen en af te geven op school of door het op te sturen naar het verenigingskantoor: Postbus 203, 9100 AE  DOKKUM (via e-mail kan ook: info@pcbodantumadiel.nl)

Formulier lidmaatschap.pdf

statuten pcbo dantumadeel 2014.pdf

Bezoekadres:

Altenastreek 66
9101 BA Dokkum

Postadres:
Postbus 203
9100 AE Dokkum

Telefoon:
0519 - 221702

Openingstijden
kantoor:

Maandag:
08:00-14:00 uur

Dinsdag:
08:00-14:00 uur

Donderdag:
08:00-14:00 uur