GMR

Naast de School MedezeggenschapsRaad is bovenschools op verenigingsniveau een Gezamenlijke MedezeggenschapsRaad ( GMR) actief. De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde organisatie. In een organisatie waarin mensen zich prettig voelen, wordt goed onderwijs gegeven, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De GMR heeft met name de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Zij denkt gevraagd en ongevraagd mee bij het adviseren van het bestuur c.a. de algemeen directeur. De raad vindt het ook belangrijk reeds in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken over een goed huisvestingsbeleid, een goed personeelsbeleid, goed beleid op veiligheid in en om de school, een open communicatiestructuur etc.

Voorzitter van de GMR is de heer Albert Dijkstra. Mail: gmr@pcbodantumadeel.nl.

Bezoekadres:

Altenastreek 66
9101 BA Dokkum

Postadres:
Postbus 203
9100 AE Dokkum

Telefoon:
0519 - 221702

Openingstijden
kantoor:

Maandag:
08:00-14:00 uur

Dinsdag:
08:00-14:00 uur

Donderdag:
08:00-14:00 uur