Missie

Het mission-statement van de vereniging PCBO Dantumadeel is:

" KWALITEIT EN SAAMHORIGHEID "

Kwaliteit betekent voor ons:

• Systematische aandacht voor verbetering en ontwikkeling van ons onderwijs;
• Het behalen van de kerndoelen (en indien mogelijk het uitstijgen daarboven) en de indicatoren van de inspectie en het realiseren van een breed, kwalitatief en gevarieerd onderwijsaanbod;
• Optimale zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen, overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en toerusting voor participatie in de samenleving;

Saamhorigheid betekent voor ons:

• Iedereen draagt persoonlijke verantwoordelijkheid en tevens wordt verwacht dat we verantwoordelijkheid dragen voor elkaar;
• Ouders worden gezien als partners in onderwijs en opvoeding;
• Een gezamenlijke inzet voor een respectvolle omgang met elkaar en een prettig en veilig schoolklimaat met optimale ontwikkelingskansen;
• Efficiënte en betrokken samenwerking op schools – en verenigingsniveau.

Missie:

Vanuit onze protestants christelijke identiteit, willen we optimale zorg besteden aan de invulling en uitvoering van onze kernbegrippen ‘kwaliteit en saamhorigheid’ met als centrale doelstelling: Het scheppen van een warm en veilig pedagogisch klimaat waarin optimale ontwikkelingskansen worden geboden.

Bezoekadres:

Altenastreek 66
9101 BA Dokkum

Postadres:
Postbus 203
9100 AE Dokkum

Telefoon:
0519 - 221702

Openingstijden
kantoor:

Maandag:
08:00-14:00 uur

Dinsdag:
08:00-14:00 uur

Donderdag:
08:00-14:00 uur