Strategisch Beleid 2014-2018

In het Strategisch Beleidsplan (SBP) worden de strategische beleidslijnen voor de periode 2014 – 2018 beschreven van onze onderwijsvereniging. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bestuur, directies en de GMR. Het onderwijs wordt steeds meer geconfronteerd met allerlei maatschappelijke veranderingen, die hun weerslag hebben op opvoeding en onderwijs. Ook het beeld van hoe onderwijs gegeven moet worden verandert. Eigen verantwoordelijkheid en een grotere autonomie zijn daar de kenmerken van. Dat wordt ook zichtbaar in de wijze waarop het onderwijs wordt aangestuurd. De vergaande regelgeving van het Ministerie OCW wordt geleidelijk verminderd en er ontstaat op bestuurlijk niveau meer beleidsvrijheid om eigen keuzes te maken.In het beleidsplan wordt het beeld geschetst hoe de organisatie PCBO Dantumadeel er over een aantal jaren uit moet zien. Dat wordt kernachtig geformuleerd in de missie die we als organisatie gekozen hebben,te weten: “kwaliteit en saamhorigheid ”. En dat in meer dan één betekenis van het woord. Vanuit de missie zijn de centrale doelstellingen van de organisatie bepaald en waar mogelijk ook vertaald naar gewenste en concrete resultaten. 

U kunt het SBP hier downloaden: 
Strategisch Beleidsplan PCBO Dantumadeel 2014-2018.pdf

Bezoekadres:

Altenastreek 66
9101 BA Dokkum

Postadres:
Postbus 203
9100 AE Dokkum

Telefoon:
0519 - 221702

Openingstijden
kantoor:

Maandag:
08:00-14:00 uur

Dinsdag:
08:00-14:00 uur

Donderdag:
08:00-14:00 uur